แบบประเมินความต้องการเบื้องต้น

แบบประเมินความต้องการเบื้องต้น
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเป็นระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

กรุณาเลือกคำตอบในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อประมวลผล - หมวดการจัดการการผลิต
1. จำนวนช่างเทคนิคและวิศวกรที่มีในปัจจุบัน
2. รูปแบบการผลิตของบริษัทเป็นลักษณะใด
3. สายการผลิตของบริษัทเป็นลักษณะใด
4. กิจกรรมเพิ่มผลผลิตที่มีการดำเนินการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 5. บริษัทมีการสร้าง จัดเก็บ สื่อสาร และวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบในด้านใดบ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
6. สัดส่วนต้นทุนแรงงานเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด
7. อัตราของเสียต่อผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย
8. ในกรณีที่บริษัทของท่านมีการจัดตั้งสถานีปรับแก้ไขผลิตภัณฑ์ (Re-work) อัตราการปรับแก้ไขผลิตฑ์โดยเฉลี่ยของบริษัทท่านเป็นเท่าใด
9. อัตราการส่งของได้ตามกำหนดเวลา (on-time delivery)
10. ความคาดหวังในการนำระบบอัตโนมัติ/หุ่นยนต์/ระบบดิจิทัลมาใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
11. บริษัทต้องการการสนับสนุนในด้านใดบ้าง
ยืนยันแบบประเมิน และประมวลผล