โครงการพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Designer)

วัตถุประสงค์ :
 เพื่อพัฒนานักวิชาการ หรือบุคลากรในสถานประกอบการ ผู้มีประสบการณ์พื้นฐานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ให้เป็นผู้เชียวชาญด้านออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่นในภาคอุตสากรรม เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญในการช่วยกระจายให้การพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ :
- บัณฑิตจบใหม่ / บุคลากรทางการศึกษาที่มีพื้นฐานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
- บุคลากรในสถานประกอบการ ผู้มีประสบการณ์พื้นฐานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
- มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นนักออกแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลอื่น

 CoRE.CenterOfRoboticExcellence

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ได้ที่ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 038-930100, 038-215-033-39 กด 1 โทรสาร 038-930141-2
อีเมล์ crm_dept@tgi.mail.go.th 
www.tgi.or.th