โครงการพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Industrial Prototype)

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Prototype) ให้กับผู้ประกอบการ System Integrator และ Automation Machine Builder รวมทั้งผลักดันไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ :

- ผู้ประกอบการ System Integrator และ Automation Machine Builder ที่มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม
- เป็นบริาทจดทะเบียนนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี ถือหุ้นโดยคนไทยไม่ต่ำกว่า 50%
- มีแนวคิดที่จะพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อผลักดันไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์หรือนำไปแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม
- มีแนวคิดที่จะพัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่นำไปใช้ในงานด้าน เกษตรกรรม/ปศุสัตว์/สิ่งแวดล้อมในโรงงาน/การแพทย์/โลจิติกส์/การผลิตและการประกอบ/บรรจุภัณฑ์/บริการอื่นๆ
- ผู้ประกอบการจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการออกแบบ/ผลิต/ประกอบ/ติดตั้ง/ทดสอบ/จัดทำคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาฝการส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด
- ผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมในการลงทุนครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบของต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
- ต้นแบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในโครงการจะเป็นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

REGISTRATION NOW !

 CoRE.CenterOfRoboticExcellence

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบ ได้ที่ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 038-930100, 038-215-033-39 กด 1 โทรสาร 038-930141-2
อีเมล์ crm_dept@tgi.mail.go.th 
www.tgi.or.th