slide-bg-full-4-dark
slide-title-border
CoRE Thailand ยินดีต้อนรับ
slide-title-border
เกี่ยวกับเรา
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(CoRE สถาบันไทย-เยอรมัน)
slide-bg-full-4-dark
slide-title-border
CoRE Thailand ยินดีต้อนรับ
slide-title-border
เกี่ยวกับเรา
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(CoRE สถาบันไทย-เยอรมัน)
slide-bg-full-4-dark
slide-title-border
CoRE Thailand ยินดีต้อนรับ
slide-title-border
เกี่ยวกับเรา
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
(CoRE สถาบันไทย-เยอรมัน)

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ System Integrator Registration Form For Automation Machinery and RoboticsIndustry Supply Chain.

เกี่ยวกับเรา


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE สถาบันไทย-เยอรมัน)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศ คณะรัฐมนตรี  (ครม.)  ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ด้านการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotic Excellence : CoRE) เป็นเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานชั้นนำของประเทศ ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจากภาคการศึกษาไปสู่การผลิตหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์ และยกระดับไปสู่การผลิตหุ่นยนต์ประเภทอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อนในอนาคต

 

กิจกรรมของเรา

กิจกรรมของเราประกอบไปด้วย กิจกรรมออกแบบและพัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Designer), กิจกรรมพัฒนาต้นแบบด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (SI Warrior), กิจกรรม Start Up พัฒนาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Start Up) และกิจกรรมส่งเสริม การพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ (Industrial Prototype)